NzN

Przyjaciele SKAP-u

 

Kim jest przyjaciel SKAP-u?

Inicjatywa "Przyjaciół SKAP-u" została zpoczątkowana podczas akcji croudfundingowej w 2015 roku. "Przyjaciele SKAP-u" to ooby, którym jesteśmy szczególnie wdzięczni za wsparcie lub takie, których pomoc miała znaczący wpływ na ogólną działalność Koła.

Poniżej przedstawiamy listę Przyjaciół SKAP-u.

 

Żebrowski Janusz

Kucharski Jarosław

Janocha Katarzyna i Kotelnicki Marek - założyciele akceleratora interne.st

 

Walne Zebranie SKAP - mamy nowy zarząd!

Dnia 12.06.2014r.  odbyło się walne spotkanie członków koła naukowego SKAP, które miało na celu podsumować  działalność w minionym roku akademickim (2013/2014). Na początku głos zabrali: Prezes Koła Marcin Kłak oraz Skarbnik Karol Bogdan. Przedstawili oni całokształt dokonań naukowych i aktywności społecznych Koła.

On Thursday (12 of June 2014) the general gathering of SKAP took place. It’s main purpose was summing up our activity in the past academic year (2013/2014).  At the beginning of gathering the President Marcin Kłak and Cashier Karol Bogdan spoke - our scientific achievements and social activity was presented by them.

Czytaj więcej: Walne Zebranie SKAP - mamy nowy zarząd!

Pierwszy etap rejestracji na SEM 2014

Z przyjemnością informujemy, że oba nasze pojazdy: Kropelka i PAKS pozytywnie przeszły pierwszy etap rejestracji na Shell Eco-marathon. Najbliższa edycja odbędzie się w dniach 15 - 18 maja 2014 w Rotterdamie, weźmie w niej udział około 200 drużyn zrzeszających 3000 studentów z całej Europy.

Z najbliższymi zawodami wiążemy spore nadzieje, gdyż będą one debiutem całkowicie nowej, udoskonalonej wersji Kropelki oraz zmodyfikowanego PAKSa :)

 
 

Walne Zebranie - Podsumowanie działalności Koła i wybór nowego Zarządu

3 czerwca b.r. odbyło się Walne Zebranie Koła, na którym nastąpiło podsumowanie całego roku działalności oraz wybór nowego Zarządu. Na zebraniu oprócz obecnych członków Koła, obecnością zaszczycili nas Dziekan Wydziału MEiL prof. dr hab. inż Jerzy Banaszek, opiekun koła dr. hab inż. Janusz Piechna oraz byli członkowie SKAP-u. 
 
Po oficjalnym rozpoczęciu zebrania przez Prezes Edytę Rolę przeszliśmy do podsumowania roku cięzkiej pracy. Nasze największe sukcesy w roku akademickim 2012/2013 to:
 
 • Złoty medal z Wyróżnieniem za wynalazek „KROPELKA” -Warszawska Międzynarodowa Wystawa Wynalazków pod patronatem Prezydenta RP

   

 • Nagroda za międzynarodowe osiągnięcia wynalazcze -
  przyznana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego podczas Giełdy Wynalazków w CNK

   

 • Grant „Generacja Przyszłości” 
  przyznany przez Ministerstwo Nauki
  i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnie uzdolnionych studentów

   

 • Zwycięstwo podczas zawodów Shell Eco-marathon 2013
  Pierwsze miejsce pojazdu PAKS w kategorii Urban Concept Gasoline oraz drugie miejsce
  w generalnej klasyfikacji Urban Concept z wynikiem 334km/l


Następnie przyznane zostały Odznaki SKAP-u dla najbardziej zasłużonych osób, bez których rozwój koła oraz osiągnięte sukcesy nie byłyby możliwe. 

Czytaj więcej: Walne Zebranie - Podsumowanie działalności Koła i wybór nowego Zarządu

odznaki skap

 

O odznaczeniu

Odznaczenie ("znaczek") SKAP-u przyznawany jest osobom, dzięki którym możliwy był/jest rozwój naszego koła. Bez zaangażowania, bardzo dużego wkładu czasu i poświęcenia osób którym przyznano znaczek SKAP-u nasze koło nie rozwijałoby się tak dynamicznie. 

Aby odznaczenia przyznawane były wg ściśle określonych zasad w dniu 6 maja 2013 roku uchwałą zarządu koła przyjęto regulamin przyznawania znaczków SKAP-u, który przedstawiamy poniżej.

 

Regulamin odznaczenia członka Studenckiego Koła Aerodynamiki Pojazdów


§ 1 odznaczenie przyznawane jest przez zarząd Studenckiego Koła Aerodynamiki Pojazdów (zwanego dalej SKAP-em) w drodze głosowania. W przypadku negatywnej decyzji przysługuje jedno odwołanie.

§ 2 Na wniosek opiekuna koła, zarządu koła, kierownika projektu, lub nie mniej niż trzech członów koła.  Odznaka może zostać przyznana:
pkt. 1 osobom, które działały w kole przez okres nie krótszy niż 2 semestry, pod następującymi warunkami:
a) ich zaangażowania i działalność miały znaczący wpływ na rozwój nie mniej niż jednego projektu zrealizowanego przez koło,
b) przez cały okres działalności w SKAP-ie wzorowo wywiązywały się ze swoich obowiązków określonych w statucie koła,
c) od zakończenia działalności w SKAP-ie nie minęły więcej niż dwa lata.
pkt. 2 osobom nie będącym członkami koła, których zaangażowanie w działalność SKAP-u miało znaczący wpływ na działalność i sukcesy SKAP-u.
pkt. 3 firmom, przedsiębiorstwom, instytucjom lub organizacjom bez pomocy których nie byłaby możliwa działalność koła,

§ 3 Wniosek o którym mowa w § 2 składany jest wraz z uzasadnieniem pisemnym lub ustnym prezesowi koła.
 
§ 4 Wręczenie odznaki odbywa się na zebraniu koła, chyba że odznaczony z przyczyn niezależnych nie może zjawić na dwóch kolejnych zebraniach SKAP-u.

§ 5 Odznaka przyznawana jest dożywotnio.

 

_______________________________________

Poniżej przedstawiamy listę osób które otrzymały znaczki SKAP-u.


Osoby nie wymienione na liście prosimy o kontakt - z biegiem lat część listy zagineła...

Odznaczenia przyznane do 2012 roku włącznie

00 - Janusz Piechna - Opiekun Koła

01 - Owczarek Wojciech

02 - Radosław Waszkiewicz

03 - Cichocka Katarzyna

04 - Rudowicz Maria

05 - Głochowski Jacek - pracownik MELu

06 - Pruszkowski Adam - pracownik MELu

07 - Nosal Zbigniew - pracownik MELu

08 - Bobiński Krzysztof - pracownik MELu

09 - Dziemińska Edyta

10 - Staniszewski Marcin

11 - znaczek przyznany "na zewnątrz"

12 - Santin Jean-Jacques - osoba spoza Koła

13 - Certa Bartłomiej

14 - Szczygieł Przemysław

15 - Białecki Maciej

16 - Gugała Mateusz

17 - Kawelec Michał

18 - Milanowicz Marcin

19 - Kamieniecki Konrad

20 - Sadowski Piotr

21 - Rybak Hubert

22 - Górecki Bartosz

23 - Jędrasiak Patryk

24 - Sołyga Małgorzata

25 - Chojnacka Olga

26 - Lewandowski Łukasz

27 - Bunia Piotr

28 - Niezgoda Michał

30 - Gajda Krzysztof - pracownik MELu

31 - Rola Edyta

32 - Kołudzki Tomasz

35 - Wieczorek Marek

36 - Meusiak Jakub- osoba spoza Koła

...

51 - Banaszek Jerzy- Dziekan MELu

52 - Suprynowicz Karol 

53 - Rogulski Łukasz

54 - Sulikowski Paweł

55 - Samoraj Piotr

56 - Sitkowski Piotr

57 - Tabiszewski Krzysztof 

58 - Szymański Michał

59 - Majchrzak Karol

60 - Powiertowski Maciej, specjalista od silników spalinowych

61 - Remer Michał 

62 - Szymański Michał

63 - Stachurski Dominik

Statut koła

STATUT STUDENCKIEGO KOŁA AERODYNAMIKI POJAZDÓW (SKAP)

 
 
ROZDZIAŁ I
 
Postanowienia ogólne
 
§ 1
 
1. Koło przyjmuje nazwę: Studenckie Koło Aerodynamiki Pojazdów, dalej zwanym jako "Koło" lub "SKAP".
 
2. Oficjalna nazwa w języku angielskim: Student Association for Vehicle Aerodynamics.
 
§ 2
 
SKAP działa przy Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej.
 
§ 3
 
SKAP opiera swą działalność na pracy społecznej swych członków.
 
§ 4
 
SKAP może współpracować z jednostkami naukowymi krajowymi lub międzynarodowymi o podobnym profilu działalności.
 
§5
 
SKAP zostaje powołane na czas nieograniczony.
 
§6
 
Koło działa zgodnie z obowiązującym prawem w szczególności z ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o
szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.) oraz ze Statutem Politechniki Warszawskiej.
 
§7
 
Koło nie posiada osobowości prawnej i działa w ramach struktury Politechniki Warszawskiej.
 
 
 
ROZDZIAŁ II
 
Cele i sposoby ich realizacji
 
§ 8
 
SKAP jest podstawowym ogniwem studenckiego ruchu naukowego na Wydziale Mechanicznym
Energetyki i Lotnictwa, a jego głównym zadaniem jest aktywny udział w realizacji procesu
dydaktyczno-wychowawczego poprzez:
 
1) wzbudzanie wśród studentów zainteresowań naukowych i kształtowanie atmosfery nauki; w toku regularnych studiów;
 
2) kształtowanie umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy teoretycznej zdobywanej
 
3) kształtowanie umiejętności samodzielnego i zespołowego rozwiązywania problemów
 
4) rozwijanie zainteresowań współczesną i nowoczesną nauką i techniką w obszarze naukowych;
mechaniki i budowy maszyn oraz aerodynamiki i obszarach związanych z tymi dziedzinami;
 
5) działania na rzecz stałej modernizacji treści i form procesu dydaktycznego.
 
§ 9
 
SKAP realizuje powyższe cele poprzez:
 
1) organizowanie seminariów, konferencji naukowych i kursów;
 
2) prowadzenie różnorodnych prac badawczych;
 
3) udział w zawodach projektowych oraz w innych imprezach naukowych;
 
4) współpracę z innymi organizacjami oraz przedstawicielami nauki, kultury i sztuki w kraju i za granicą;
 
5) organizowanie obozów integracyjnych dla członków Koła Naukowego;
 
6) inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów Koła.
 
 
 
ROZDZIAŁ III
 
Członkostwo w Kole Naukowym oraz prawa i obowiązki Członka Koła
 
§ 10
 
SKAP zrzesza członków zwyczajnych i honorowych.
 
§ 11
 
Członkiem zwyczajnym Koła może zostać każdy student lub doktorant Politechniki Warszawskiej
wykazujący zainteresowanie naukowe, deklarujący chęć realizacji celów Koła Naukowego.
 
§ 12
 
Członkiem honorowym Koła może zostać każda osoba nie wymieniona w § 11, będąca studentem lub
doktorantem Politechniki Warszawskiej, deklarująca chęć realizacji celów Koła Naukowego.
 
§ 13
 
Osobą Wspierającą Koło może zostać każda osoba nie wymieniona w § 11 i § 12, deklarująca chęć
realizacji celów Koła Naukowego.
 
§ 14
 
Członkostwo nabywa się na mocy decyzji Zarządu Koła, podjętej po rozpatrzeniu wniosku osoby zainteresowanej.
 
§ 15
 
Członkostwo ustaje na skutek wykreślenia dokonanego przez Zarząd Koła:
 
1) na wniosek zainteresowanego Członka Koła lub Rady Koła, jeśli podjęta została uchwała, o której mowa w §33,
 
2) w przypadku utraty przez Członka Koła statusu studenta lub doktoranta Politechniki Warszawskiej;
 
3) postępowania Członka Koła sprzecznego z niniejszym Regulaminem bądź Statutem Politechniki Warszawskiej;
 
4) postępowania Członka Koła nie dającego się pogodzić z obowiązkami studenta lub doktoranta;
 
5) śmierci Członka Koła.
 
§ 16
 
Członek zwyczajny SKAP ma prawo:
 
1) wybierać i być wybranym do władz Koła;
 
2) zabierać głos na posiedzeniach Koła, zgłaszać wnioski i interpelacje;
 
3) oceniać i krytykować działalność Zarządu i jego członków;
 
4) korzystać z innych praw przysługujących członkom Koła.
 
§ 17
 
Członek honorowy Koła ma prawo :
 
1) aktywnie reprezentować Koło na różnego rodzaju imprezach naukowych (seminariach,
konferencjach, sympozjach, zjazdach, zawodach projektowych, obozach naukowych itp.);
 
2) zabierać głos na posiedzeniach Koła, zgłaszać wnioski i interpelacje;
 
3) oceniać i krytykować działalność Zarządu i jego członków;
 
4) korzystać z innych praw przysługujących członkom Koła.
 
§ 18
 
Członek SKAP ma obowiązek:
 
1) brać aktywny udział w działalności Koła; konferencjach, sympozjach, zjazdach,
zawodach projektowych, obozach naukowych itp.);
 
2) aktywnie reprezentować Koło na różnego rodzaju imprezach naukowych (seminariach,
 
3) przestrzegać niniejszego Regulaminu oraz uchwał władz Koła;
 
4) dbać o pozytywny wizerunek Koła i Politechniki Warszawskiej.
 
§ 19
 
Członek SKAP nie może rozpowszechniać materiałów szkoleniowo-edukacyjnych, przeznaczonych dla członków Koła,
osobom spoza Koła, bez zgody Zarządu Koła. O konsekwencjach nieprzestrzegania tej zasady decyduje Zarząd Koła.
 
 
 
ROZDZIAŁ IV
 
Władze Koła
 
§ 20
 
Władzami Koła są:
 
1) Walne Zebranie Członków Koła;
 
2) Zarząd Koła;
 
3) Rada Koła.
 
§ 21
 
1. Najwyższą władzą Koła jest Walne Zebranie Członków Koła.
 
2. Walne Zebranie zwoływane jest przez Prezesa Koła: raz na rok akademicki lub na wniosek 1/4 ogólnej liczby Członków Koła.
 
3. Termin, miejsce i porządek Walnego Zebrania Członków Koła ustala Zarząd Koła.
Jest on zobowiązany ogłosić o tym co najmniej na tydzień przed zebraniem
 
4. W Walnym Zebraniu mogą uczestniczyć wszyscy Członkowie Koła oraz osoby współpracujące i zaproszeni goście.
 
5. Nad obradami Walnego Zebrania kontrolę sprawuje i nimi kieruje Przewodniczący Walnego Zebrania,
którym jest Prezes Zarządu Koła, a w razie jego nieobecności
inny członek Zarządu wskazany przez Prezesa Zarządu.
 
§ 22
 
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Koła należy:
 
1) przyjmowanie sprawozdania i udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi;
 
2) wybieranie, odwoływanie i uzupełnianie składu Zarządu;
 
3) określanie kierunków działalności;
 
4) podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania Koła;
 
5) uchwalanie zmian w niniejszym regulaminie.
 
§ 23
 
Pracami Koła kieruje Zarząd Koła.
 
§ 24
 
Zarząd Koła wybierany jest co roku przez Walne Zebranie Członków Koła. Zarząd składa się z 3 osób:
 
Prezesa, Sekretarza oraz Skarbnika.
 
§ 25
 
1. Do kompetencji Zarządu należy:
 
1) kierowanie bieżącą działalnością Koła;
 
2) reprezentowanie Koła na zewnątrz;
 
3) opracowanie planów pracy Koła: perspektywicznego i roboczego;
 
4) opracowanie koncepcji rozwoju;
 
5) ustalanie składu osobowego delegacji na imprezy oraz obozy naukowe;
 
6) podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji 
Walnego Zebrania oraz Rady Koła.
 
2. Prezes Koła, bądź inna osoba upoważniona przez Prezesa, może składać jednoosobowo
oświadczenia woli w imieniu Zarządu Koła.
 
§ 26
 
Obowiązki Członków Zarządu:
 
1) Prezesa:
 
a) koordynowanie prac Zarządu;
 
b) reprezentowanie Koła;
 
c) kontaktowanie się z Władzami Uczelni;
 
d) kontaktowanie się z firmami lub kontrolowanie pracy koordynatora ds.
 
Partnerów;
 
2) Sekretarza:
 
a) koordynowanie udziału Koła we wszelkich imprezach, targach, piknikach, konferencjach itp.;
 
b) odpowiadanie za rekrutację oraz integrację;
 
c) marketing (m.in. sprawy związane ze stronami społecznościowymi) lub
kontrolowanie pracy koordynatora ds. marketingu i PR;
 
d) zajmowanie się kwestiami organizacyjnymi;
 
3) Skarbnika:
 
1) odpowiadanie za finanse Koła.
 
§ 27
 
Zarząd Koła może powoływać grupy robocze oraz koordynatorów tych grup jeśli wynika to z bieżących
potrzeb i podejmowanych inicjatyw. Zarząd także może zawiesić działalność grup roboczych oraz
odwołać koordynatorów tych grup.
 
§ 28
 
Koordynator jest odpowiedzialny za pracę grup roboczych przed Zarządem Koła.
 
§ 29
 
Zarząd wybierany jest w głosowaniu tajnym. Kadencja Zarządu trwa jeden rok akademicki.
 
§ 30
 
Zarząd Koła lub osoby wchodzące w jego skład mogą być odwołane w przypadku nie wywiązywania się z
obowiązków. Odwołanie Zarządu lub jego członka następuje na Walnym Zebraniu Członków.
 
§ 31
 
Radę Koła tworzą członkowie Zarządu Koła, koordynatorzy i wicekoordynatorzy grup roboczych oraz
delegaci: do Rady Wydziału i do Rady Kół Naukowych. Dodatkowo Zarząd ma prawo poszerzyć skład
Rady Koła w zależności od bieżących potrzeb. Każdy członek Rady Koła ma prawo głosu.
 
§ 32
 
Rada Koła ma za zadanie usprawnić komunikacje między koordynatorami a Zarządem, a w konsekwencji
prace całego Koła. Rada Koła powinna zbierać się nie rzadziej niż raz w miesiącu.
 
§ 33
 
Do kompetencji Rady Koła należy:
 
1) doradzanie Zarządowi;
 
2) podjęcie uchwały o skreśleniu osoby z listy członków Koła na wniosek jednego z
członków Rady większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3
uprawnionych do głosowania.
 
 
 
ROZDZIAŁ V
 
Opiekun Koła
 
§ 34
 
Opiekunem naukowym Koła może być pracownik Politechniki Warszawskiej.
 
§ 35
 
Opiekun Koła wybierany jest na czas nieokreślony.
 
§ 36
 
Do kompetencji Opiekuna Koła należy:
 
1) wspieranie i koordynacja działalności Koła;
 
2) zatwierdzanie tematów badawczych podejmowanych przez Koło i merytoryczna pomoc w ich realizacji.
 
 
 
ROZDZIAŁ VI
 
Majątek i finanse Koła
 
§ 37
 
1. Praca w organach Koła ma charakter społeczny.
 
2. Dla realizacji swoich celów Koło korzysta ze środków finansowych:
 
1) przyznanych przez Uczelnię z jej budżetu;
 
2) przekazanych przez sponsorów w formie darowizny;
 
3) wypracowanych przez członków koła i przekazanych na konto uczelni na podstawie umów
zawieranych przez uczelnię z innymi podmiotami;
 
4) dobrowolnych składek członków Koła w przypadku zatwierdzenia ich przez Walne Zebranie członków.
 
 
 
ROZDZIAŁ VII
 
Postanowienia ogólne i końcowe
 
§ 38
 
Wszelkie postanowienia Władz Koła podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności
co najmniej 1/2 uprawnionych do głosowania, o ile niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej.
 
§ 39
 
1. Postanowienia Władz Koła nie mogą być sprzeczne z przepisami ustawowymi, Statutem Politechniki
Warszawskiej lub z niniejszym Regulaminem.
 
2. Uchwały organów Koła nie mogą naruszać powagi lub interesu Politechniki Warszawskiej.
 
3. Uchwały organów Koła mogą być uchylone przez Rektora Politechniki Warszawskiej w przypadku ich
niezgodności z przepisami prawa, Statutem Politechniki Warszawskiej lub niniejszym Regulaminem.
 
§ 40
 
1. Wszelkie zmiany w Regulaminie mogą nastąpić na Zwyczajnym bądź Walnym Zebraniu Członków
Koła w głosowaniu jawnym. Nowy Regulamin zostaje przegłosowany bezwzględną większością
głosów, przy obecności co najmniej 1/2 uprawnionych do głosowania;
 
2. Uchwała w sprawie zmiany Regulaminu wymaga zatwierdzenia przez Rektora Politechniki
Warszawskiej.
 
§ 41
 
Rozwiązanie Koła następuje:
 
1) na wniosek ponad połowy Członków Koła na Walnym Zebraniu lub na wniosek Zarządu,
na podstawie podjętej uchwały. Uchwałę o rozwiązaniu Koła podejmuje Walne Zebranie
większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania;
Politechniki Warszawskiej, na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o
szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.);
 
2) na mocy uchwały Senatu Politechniki Warszawskiej podjętej na wniosek Rektora
 
3) decyzji Rektora Politechniki Warszawskiej o wykreśleniu z Rejestru.
 
§ 42
 
W przypadku braku quorum na Walnym Zebraniu Członków w pierwszym terminie decyzja o rozwiązaniu
Koła może zapaść w drugim terminie bez wymaganego quorum.

Członkowie

Członkowie SKAP-u z podziałem na lata:

 

2015/2016

 • Banasik Krzysztof - kierownik projektu PAKS
 • Bedliński Michał
 • Bogdan Karol
 • Bogucki Michał
 • Borowski Paweł
 • Bryła Michał
 • Bujak Paweł
 • Cichocki Maciej
 • Cieszko Jakub
 • Ciszewski Michał
 • Curyło Przemysław
 • Dłuski Fabian
 • Dziwulski Mateusz
 • Garbacik Jakub
 • Golon Karol
 • Gryz Adam
 • Gurtowski Aleksander
 • Gzowski Bartosz
 • Hajduk Kamil
 • Kamiński Hubert
 • Kardaś Cezary
 • Kaźmierczak Adrianna
 • Kocot Jakub
 • Koniarski Kacper -  Z-ca Kierownika Projektu Kropelka 2.0
 • Kośnik Jakub
 • Kowalski Mateusz
 • Krawczyk Kasandra
 • Kucharski Konrad
 • Kuchta Filip
 • Kutera Magdalena
 • Leszczyński Jan
 • Lubicki Jędrzej
 • Łyżwa Marek
 • Marczak Daniel 
 • Mijał Jakub
 • Mrula Karolina
 • Niedziółka Piotr
 • Niewiński Łukasz
 • Nowak Michał
 • Paczek Bartosz
 • Patejuk Joanna
 • Pawełek Adrian
 • Piasecki Filip
 • Płocharczyk Jacek
 • Popławski Janusz
 • Pszczółka Jakub
 • Radziszewski Paweł - Kierownik Projektu Kropelka 2.0
 • Remer Michał
 • Rudniak Marcin - Prezes Koła
 • Rodak Michał - Skarbnik Koła
 • Rupniewski Jakub
 • Rzepiela Agata
 • Sadowski Wojciech
 • Sampławski Robert
 • Santisteban Terron Aleksander
 • Sawulski Jakub
 • Selwa Dominik
 • Sierocki Radosław
 • Siwek Jan
 • Sobczak Paweł
 • Sowińska Agnieszka
 • Strawa Natalia - Sekretarz Koła
 • Stupnicki Teodor
 • Sulikowski Paweł
 • Sykut Grzegorz
 • Szakacz Maciej
 • Szmigiel Jakub
 • Świątek Grzegorz
 • Tarnowski Adam
 • Trzaska Krzysztof
 • Turno Szymon
 • Turowski Jan
 • Tymosiuk Michał - Z-ca Kierownika Projektu PAKS
 • Wielgos Adrian
 • Wielgosz Michał
 • Więcław Mateusz
 • Wilczyński Krzysztof
 • Wojda Karol
 • Wolak Jakub
 • Zawadzka Katarzyna
 • Zielińska Katarzyna

 

2014/2015

 • Banasik Krzystof - Kierownik projektu PAKS
 • Bogdan Karol
 • Ciszewski Michał
 • Daniluk Andrzej
 • Deak Peter
 • Dziwulski Mateusz
 • Golon Karol
 • Gryz Adam
 • Gurtowski Aleksander - Skarbnik Koła
 • Kamiński Hubert
 • Kaźmierczak Adrianna - Prezes Koła
 • Kłak Marcin
 • Kłopociński Maciej
 • Koniarski Kacper
 • Kowalski Mateusz
 • Krysiak Mateusz
 • Kubat Artur
 • Kucharski Konrad
 • Kutera Magdalena - Koordynator sekcji CFD
 • Lubicki Jędrzej
 • Łyżwa Marek
 • Mijał Jakub
 • Niedziółka Piotr
 • Nowak Aleksander
 • Olko Patricia
 • Ożóg Rafał
 • Patejuk Joanna - Sekretarz Koła
 • Pawełek Adrian
 • Piasecki Filip
 • Płocharczyk Jacek
 • Popławski Janusz
 • Radziszewski Paweł - Kierownik projektu Kropelka 2015
 • Remer Michał
 • Rodak Michał
 • Rudniak Marcin
 • Rupniewski Jakub
 • Sampławski Robert
 • Santisteban Aleksander
 • Sawulski Jakub
 • Sierocki Radosław
 • Sobczyński Ernest
 • Stachowicz Andrzej
 • Strawa Natalia
 • Sulikowski Paweł - Kierownik projektu Kropelka 2015 do kwietnia 2015 r.
 • Szmigiel Jakub
 • Świątek Grzegorz
 • Tarnowski Adam
 • Trzaska Krzysztof
 • Turno Szymon
 • Turowski Jan
 • Tymosiuk Michał
 • Wieteska Daniel - Skarbnik Koła do lutego 2015 r.
 • Wilczyński Krzysztof
 • Wolak Jakub
 • Zielińska Katarzyna
 • Ziemba Krzysztof

 

2013/2014

 • Ałaszkiewicz Michał

 • Andrzejczuk Agnieszka

 • Augustyn Szymon

 • Banasik Krzysztof

 • Bogdan Karol - Skarbnik Koła

 • Golon Karol

 • Jaworska Diana

 • Kaźmierczak Adrianna

 • Kicun Agata

 • Kłak Marcin - Prezes Koła oraz Kierownik Projektu Kropelka

 • Kłopociński Maciej

 • Kowalik Iga

 • Krulak Maciej

 • Mijał Jakub

 • Niciński Paweł

 • Olko Patrycja

 • Patejuk Joanna

 • Pawełek Adrian

 • Pawlak Konrad

 • Pietrowicz Krzysztof

 • Radziszewski Paweł

 • Remer Michał

 • Rola Edyta

 • Roszkiewicz Kamila

 • Samoraj Piotr

 • Sobczyński Ernest

 • Stachurski Dominik

 • Sulikowski Paweł

 • Szmigiel Jakub

 • Tarnowski Adam

 • Trzaska Krzysztof

 • Wardak Piotr

 • Wieczorek Marek - Kierownik Projektu PAKS

 • Wieteska Daniel

 • Wiktorski Kamil - Sekretarz Koła

 • Włodarczyk Karol

 • Zowczak Jan

 

 

2012/2013

 • Andrzejczuk Agnieszka

 • Bachanek Jakub

 • Bogdan Karol

 • Bujny Mariusz

 • Doroszkiewicz Kamil

 • Fijałkowski Cezary

 • Golon Karol

 • Gruszczyński Grzegorz

 • Gulka Marek

 • Jankowski Krzysztof

 • Jaworska Diana

 • Kalke Jakub

 • Kicun Agata

 • Kłak Marcin

 • Kłopociński Maciej

 • Kołczyński Kamil

 • Kołudzki Tomasz - Sekretarz Koła

 • Krulak Maciej

 • Lisowski Piotr

 • Newski Michał

 • Niciński Paweł

 • Pawełek Adrian

 • Remer Michał -  Kierownik projektu PAKS

 • Remiasz Michał

 • Rola Edyta -  Prezes Koła

 • Samoraj Piotr

 • Sitkowski Piotr

 • Sobczyński Ernest

 • Sowińska Magdalena

 • Stachurski Dominik

 • Stasiuk Kacper

 • Sulikowski Paweł - Kierownik projektu Kropelka

 • Trzaska Krzysztof

 • Wieczorek Marek

 • Wiertel Marek - Skarbnik Koła

 • Wiktorski Kamil

 • Włodarczyk Karol

 • Zowczak Jan

 

 

2011/2012

 • Bujny Mariusz

 • Chojnacka Olga

 • Fijałkowski Cezary

 • Golon Karol

 • Gruszyński Grzegorz

 • Gudel Tomasz

 • Gugała Mateusz

 • Jaworska Diana

 • Kloc Łukasz

 • Kłak Marcin

 • Kołudzki Tomasz - Sekretarz Koła

 • Krulak Maciej

 • Łukaszewicz Jacek

 • Marczuk Przemysław

 • Miko Piotr

 • Myrcha Piotr

 • Newski Michał

 • Pekról Adam - Skarbnik Koła

 • Remer Michał

 • Remiasz Michał

 • Rola Edyta

 • Samoraj Piotr - Prezes Koła

 • Sitkowski Piotr

 • Sobkowiak Adam

 • Sulek Maciej

 • Sulikowski Paweł - Kierownik projektu Kropelka

 • Tabiszewski Krzysztof - Wiceprezes Koła

 • Trzaska Krzysztof

 • Wiertel Marek

 • Zowczak Jan

 

Kulisy sesji zdjęciowej

Publikujemy kulisy sesji zdjęciowej SKAP i Focus, która odbyła się 7 kwietnia 2013r. w Nowym Laboratorium Aerodynamiki. Był to owocnie i zabawnie spędzone 11 godzin, który długo jeszcze będziemy dobrze wspominać.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w galerii.

 
 
 

Sesja zdjęciowa KFF Focus i SKAP

Publikujemy zdjęcia z sesji zdjęciowej, która została wykonana dla nas dzięki uprzejmości Klubu Filmowo-Fotograficznego "Focus" za co serdecznie im dziękujemy.

 

Zapraszamy do obejrzenia ich w galerii.

To jeszcze nie koniec naszej współpracy z KFF "Focus". Szczegóły już niebawem. 

 

Grupa Topex i SKAP po raz drugi!

Z przyjemnością informujemy o przedłużeniu współpracy z naszym Partnerem Narzędziowym, Grupa Topex. Wsparcie udzielone nam w poprzednim roku pomogło nam w realizacji naszych pomysłów i udoskonaleń naszych pojazdów. W ostatnich dniach, Grupa Topex przekazała nam wiele niezbędnych narzędzi, które doposażyły nasz warsztat. 
Mamy nadzieję, że nasza współpraca będzie układała się równie pomyślnie jak przez ostatni rok.
Zachęcamy do korzystania z produktów Grupy Topex.

Podkategorie

WSPIERAJĄ NAS

Partner Technologiczny

Współpraca

Odwiedza nas 44 gości oraz 0 użytkowników.

stat4u
Joomla templates www.joomlashine.com